SEMAINE du 05 au 09 Mars

SEMAINE du 05 au 09 Mars Dimanche 05.03 RAV ELIE KLING – 21H00 (20H00 H.FR) COURS SUR POURIM  Mardi

SEMAINE du 05 au 09 Mars

Dimanche 05.03

RAV ELIE KLING – 21H00 (20H00 H.FR)
COURS SUR POURIM 


Mardi 07.03

PAS DE COURS
POURIM 

Mercredi 08.03

PAS DE COURS
POURIM CHOUCHAN (YEROUCHALAYIM)

Jeudi 09.03

RAV MENAHEM AKERMAN – 19H00 (18H00 H.FR)
PARACHA KI-TISSA – CHABAT PARA