Rav Menahem Akerman : Parachat Hachavoua – Paracha Bechalah (28.01.2021)

Rav Menahem Akerman : Parachat Hachavoua – Paracha Bechalah (28.01.2021)

Rav Menahem Akerman : Parachat Hachavoua – Paracha Bechalah (28.01.2021)