Rav Menahem Akerman- Paracha Nitsanim – Geoula et Techouva -02.09.21

Rav Menahem Akerman- Paracha Nitsanim – Geoula et Techouva -02.09.21

Rav Menahem Akerman- Paracha Nitsanim – Geoula et Techouva -02.09.21