Rav Menahem Akerman – Paracha Nasso -les 12 princes d’Israël-20.05.21

Rav Menahem Akerman – Parachat Nasso -les 12 princes d’Israël-20.05.21

Rav Menahem Akerman – Parachat Nasso -les 12 princes d’Israël-20.05.21