Rav Akerman : Parachat Hachavoua : Paracha Michpatim – 11.02.2021

Rav Akerman : Parachat Hachavoua : Paracha Michpatim – 11.02.2021

Rav Akerman : Parachat Hachavoua : Paracha Michpatim – 11.02.2021