Rav akerman – paracha houkat- 01.07.2022

Rav akerman – paracha houkat- 01.07.2022

Rav akerman – paracha houkat- 01.07.2022