Rav Akerman- le destin d’ishmael – Paracha Haye Sarah -28.10.21

Rav Akerman- le destin d’ishmael – Paracha Haye Sarah -28.10.21

Rav Akerman- le destin d’ishmael – Paracha Haye Sarah -28.10.21