Parachat Hachavoua – Paracha Vayigach – 24.12.20

Parachat Hachavoua – Paracha Vayigach – 24.12.20 par le rav Menahem Akerman

Parachat Hachavoua – Paracha Vayigach – 24.12.20 par le rav Menahem Akerman