Parachat Hachavoua – Paracha Vayetse (26.11.20)

Parachat Hachavoua – Paracha Vayetse (26.11.20) par le Rav Menahem Akerman

Parachat Hachavoua – Paracha Vayetse (26.11.20) par le Rav Menahem Akerman