Parachat Hachavoua – Paracha Vaye’hi (31.12.20)

Parachat Hachavoua – Paracha Vaye’hi (31.12.20) par Rav Menahem Akerman

Parachat Hachavoua – Paracha Vaye’hi (31.12.20) par Rav Menahem Akerman